Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

تربیت مدیر برند

تجربه به ما نشان داده است قدم مهم بعدی بعد از طراحی برند و برای داشتن یک برند ، داشتن یک مدیر برند قوی است تا بتواند به پیاده سازی لایه های برند بصورت منسجم و منظم بپردازد و لحن برند را به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین موارد در تمامی ارتباطات پیاده کند . مشکلی که پس از خلق برند با اکثر کسب و کارها دارند و ما بصورت ملموس با آن برخورد داریم عدم امکان پیاده سازی برند بصورت تمام و کمال در سازمان ، هماهنگ کردن تمام قسمت ها با برند - از قبیل مدیریت بازارِ برند محور ، تولید بر مبنای برند ، همسو سازی روابط عمومی با برند و ...- و در نهایت مدیریت درست برند بوده است .

اصول برندینگ تا زمانی که به درستی اجرا نشوند و پیاده سازی نشوند ، فقط تعدادی برگه و مکتوبات است که باعث هیچ تمایزی بین شما و سایرین نمیشود ، متاسفانه گاهی میبینیم که پس از سالها مدیران عاملی که برایشان به طراحی برند پرداخته ایم شکایت وار از ما نتیجه را طلب میکنند حال آنکه در طول این سالها برند حتی به مصرف کننده معرفی هم نشده و هیچ کدام از بایدها رعایت نشده و صرفا در حد مکتوبات مانده است .

این درک و این نیاز ما را بر آن ساخت تا در کنار خلق برندو پروسه ی برندینگ به تربیت مدیر برند ، آشنا کردن این فرد با بایدهای سازمان ، چگونگی پیاده سازی این باید ها و البته نظارت بر عملکرد بر فرد بپردازیم تا سازمان راه اصلیش را در پیش گیرد .

داشتن یک برند قوی ، اصولی و درست  و البته یک مدیر برند دانا و آگاه باعث خلق پدیده ای بنام برند خواهد شد و به کسب و کارتان ارزش خواهد افزود ، پس لطفا با به کار گرفتن یک لوگو و گرافیست به داشتن کسب و کاری ارزشمند ، بنام و کامل نیندیشید!